Návrh rozpočtu obce pro rok 2015

 

Návrh rozpočtu na rok 2015 zde ke stažení

 

Daňové

1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 2 300 000 Kč

1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 70 000 Kč

1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 300 000 Kč

1121 Daň z příjmů právnických osob 2.600 000 Kč

1211 Daň z přidané hodnoty 5.500 000 Kč

1340 Poplatek za provoz systému shromaždování sběru 700 000 Kč

1341 Poplatek ze psů 50 000 Kč

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10 000 Kč

1351 poplatek za provoz hracích automatů 40 000 Kč

1355 odvod z hracích přístrojů 80 000 Kč

1361 Správní poplatky 20 000 Kč

1511 Daň z nemovitostí 1.100 000 Kč

4112 Neinv.příj.transfery ze st.rozp. v rámci souhrn.dotač.vzta 209 000 Kč

Dotace MŠ 3 200 000 Kč

OÚ 275 000 Kč

Ostatní

101 Zemědělská a potrav.činnost a rozvoj celkem 30 000 Kč

232 Odvádění a čištění odpadních vod celkem 30 000 Kč

241 Činnost spojů celkem 38 000 Kč

331 Knihovna 1 000 Kč

339 Ostatní činnosti v záležit.kultury, církví celkem 30 000 Kč

341 Tělovýchova celkem 20 000 Kč

359 Ostatní činnost ve zdravotnictví celkem 140 000 Kč

361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství celkem 1 915 000 Kč

363 Komunální služby a územní rozvoj celkem 100 000 Kč

372 Nakládání s odpady celkem 210 000 Kč

617 Regionální a místní rozvoj celkem 20 000 Kč

631 Ostatní příjmy z finančních operací celkem 110 000 Kč

Plánované příjmy obce pro rok 2015 celkem 19 098 000 Kč

Plánované rozpočtové výdaje

101 Zeměd.a potrav.činnost a rozvoj celkem 120 000 Kč

221 Pozemní komunikace celkem 1 200 000 Kč

Rozděleno na :

Silnice – na Kočvarech 600 000 Kč

222 Silniční doprava celkem 60 000 Kč

231 Pitná voda 10 000 Kč

232 Odvádění a čištění odpadních vod celkem 160 000 Kč

Z toho projekt kanalizace v Netolicích 100 000 Kč

311 Zařízení předškolní výchovy a základního školství celkem 6 500 000 Kč

Rozděleno na :

pro příspěvkovou organizaci 1 900 000 Kč

oprava bytu 200 000 Kč

zateplení MŠ 4 400 000 Kč

331 Kultura – knihovna, kronika celkem 40 000 Kč

334 Sdělovací prostředky – rozhlas celkem 10 000 Kč

339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury celkem 200 000 Kč

341 Tělovýchova celkem 160 000 Kč

Rozděleno na :

oprava multifunkčního hřiště 100 000 Kč

342 Zájmová činnost a rekreace celkem 57 000 Kč

359 Ostatní činnost ve zdravotnictví – byty celkem 300 000 Kč

Rozděleno na :

oprava bytu 150 000 Kč

oprava střechy 140 000Kč

361 Rozvoj bydlení a byt.hospod. – parcely DOMOV celkem 4 000.000 Kč

Rozděleno na :

doplatek firmě RISL 2 900 000 Kč

kanalizace 800 000 Kč

vybavení přečerpávačky 50 000 Kč

komunikace 250 000 Kč

363 Komunální služby a územní rozvoj celkem 700 000 Kč

Rozděleno na :

územní plán 100 000 Kč

projekt plynofikace Na Drahách 200 000 Kč

modernizace veř. Osvětlení 150 000 Kč

372 Nakládání s odpady celkem 1 300 000 Kč

374 Ochrana přírody a krajiny celkem 200 000 Kč

521 Krizový plán celkem 10 000 Kč

551 Požární ochrana celkem 180 000 Kč

611 Zastupitelské orgány celkem 850 000 Kč

617 Regionální a místní správa celkem 2 200 000 Kč

Rozděleno na :

oprava dvora OÚ 400 000 Kč

631 Úroky vlastní -Splátka úroku kanalizace celkem 641 000 Kč

632 Pojištění nemovitostí celkem 40 000 Kč

640 DSO dobrovolný svazek obcí doprava celkem 160 000 Kč

Plánované výdaje obce na rok 2015 celkem 19 098 000 Kč

Rozpočet je navrhovaný jako vyrovnaný

Financování

8124 splátka úvěru /kanalizace/ celkem 1 334 617 Kč

8115 krytí úvěru z rezerv minulých let celkem 1 334 617 Kč