Veřejné zasedání zastupitelstva obce Lochovice 2.3.2015

zasedání se koná v pondělí 2. 3. 2015
od 18.00 hodin v sále obecního úřadu.

1. Zahájení – zpráva starosty
2. Zpráva finančního výboru
3. Prodej pozemků parc. č. 781, 782, 779, 364/2,
4. Směna pozemku na Oboře
5. Žádost p. Hájkové o odprodej části pozemku parc. č. 676/1
6. Schválení výsledků inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014
7. Smlouva se SFŽP č. 14194733
8. Schválení podání žádostí o dotaci na nákup zásahového hasičského vozidla na Stč. kraj
9. Schválení podání žádostí o dotaci na Stč. kraj z fondu FROM na opravu osvětlení a topení
v MŠ.
10. Schválení podání žádostí o dotaci na Stč. kraj z fondu kultury na opravu Zvoničky v
11. Netolicích
12. Schválení podání žádostí o dotaci na výstavbu dětského hřiště na MMR.
13. Vyhláška č1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
14. využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
15. Smlouva na pronájem tenisových kurtů
16. Smlouva na pronájem volejbalových kurtů
17. Projekt na plynofikaci Na Drahách
18. Žádosti o finanční příspěvky na rok 2015
19. Odkoupení pozemku parc. č. 948 od ČD
20. Odkoupení pozemků p.č. 1580/1, 1580/5, 1441/3
21. Záměr prodeje části pozemku 472 /5, 1388/20, 1388/21, 1388/22, 1388/5,1388/7
22. Odpočet stočného za bazény
23. Příjmy a náklady na ČOV v roce 2015
24. Rozpočtové opatření č.1 25. Diskuze
26. Usnesení
27. Závěr