Veřejné zasedání zastupitelstva obce Lochovice 14. 5. 2015

od 18.00 na sále

 • Zahájení – informace o činnosti obce
 • Slib nového zastupitele
 • Volba starosty
 • Volba místostarosty
 • Delegování starosty na valné hromady společnosti VaK Beroun a Česká spořitelna, a.s.
 • Rozpočtové opatření č. 2
 • Zpráva o čerpání rozpočtu za 1. čtvrtletí 2015
 • Schválení auditu soukromou firmou na rok 2016 – 2019
 • Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni ke kanalizaci Lhotka
 • Schválení smlouvy o smlouvě budoucí  kupní se SŽDC č. S – 847/2015
 • Žádost o vydání rozhodnutí dělení nebo scelování pozemků parc. č. 676/1 a 676/3 (jedná se o změnu ke kanalizaci obce Lhotka)
  •  Různé :
  •  žádost o navýšení kapacity školní družiny
  • informace o podaných dotacích pro rok 2015
  • odpočet stočného za bazény pro rok 2015
  • informace o zajištění akcí  „Vítání občánků“ a „Jubilea občanů“